Illyés Könyvtára

2040 Budaörs, Szabadság út 162. Tel: 06-23-501-367 e-mail: konyvtar.illyes@gmail.com Könyvtáros tanárok: Nagy Csilla, Szatmári Jánosné

Katalógus

Naptár

február 2020
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Könyvtári informatika 1

2012.05.03. 12:52 | SzatmáriA |

Könyvtárak: tájékoztató
intézmények, információs központok

 

A könyvtárak egyetemes és hazai
fejlődéstörténetének áttekintése

 

Asszurbanipal király ninivei cserépkönyvtára (Kr. e. VII. sz.)
20000 agyagtáblát őrzött. Ma a British Múzeumban található.

Ptolemaiosz
alapította Alexandriai Museion
(Múzsák temploma) (Kr. e. III. sz.)
Az ókor teljes irodalmát gyűjtötte össze kb. 600000
papirusztekercsen.

Egyben állat- és botanikus kert, valamint csillagvizsgáló is volt.
Tűz pusztította el.

Római magánkönyvtárak
Egy-egy hadvezér vagy államférfi magánkönyvtárat gyűjtött
össze hadjáratain (Kr. e. II. sz.)

Augusztus császár
létrehozta az első római közkönyvtárat (Kr. e. 28-ban)

Középkori keresztény könyvtárak
A templomok, kolostorok mellett működtek.
Szerzetesek
másolták a kódexeket. (Pergamenre, kézzel)

Első egyetemi könyvtárak
Az első nagy egyetemek létrejöttekor jelennek meg.(XIII-XIV. sz.)

Johannes Gutenberg forradalmasítja a könyvnyomtatást (1442-1445)
Lehetővé vált a könyvek szélesebb körben való elterjedése.
Egyre több iskola rendelkezik könyvgyűjteménnyel, egyre több a magánkönyvtár. 

Nemzeti könyvtárak létrejötte (XVIII-XIX. sz.)
Összegyűjtötték a nemzeti könyv vagyont.
Pl. British Library (Anglia), Library of Congress(Amerika),
Országos Széchényi Könyvtár (Mo. 1802.)


Magyarországi könyvtárak


Bencés Főapátsági Könyvtár
A pannonhalmi könyvtárat 1001-ben alapították, 1580-ban több
száz kódex, kézirat volt itt. 1683-ban a török elől menekítik, sok könyv
elveszik. Jelenleg 320 ezer kötettel rendelkezik. Ritkaságai közé tartozik 14
kódex.

Bibliotheca Corviniana - Mátyás király könyvtára
Mátyás király (1458-1490) könyvtára kb 2000-2500 kötetből
állt, ezzel a kor legnagyobb világi magánkönyvtárának számított. A gyűjteményben
elsősorban kézzel írott, bársony-, selyem- és bőrkötésű kódexek voltak, amelyek
első oldalára ráfestették a jellegzetes Corvin-címert. Gyűjtötte az ókori klasszikusokat
és saját korabeli humanisták műveit. Ezen kívül vallási, tudományos és
művészeti könyveket. A könyvnyomtatás feltalálása után voltak nyomtatott
könyvei is, melyeket általában ajándékba kapott.
Mátyás halála után a gyűjtemény szétszóródott.
Ma kb. 650 Corvinát tartanak nyilván a világ könyvtáraiban, de
ebből Magyarországon csak 53 található az Országos Széchényi Könyvtárban.

Református Kollégium Könyvtára
A debreceni kollégium könyvtára több mint 450 éves.
Ritkaságai: 39 kódex, 146 ősnyomtatvány (1445 és 1501 között Európában nyomtatással
előállított művek).

Országos Széchényi Könyvtár
1802-ben gróf Széchenyi Ferenc alapította azzal, hogy a
nemzetnek adományozta 15000 kötetes könyvtárát.
1808-1949. – a Nemzeti Múzeum keretei között működött.
1949: felvette az Országos Széchenyi Könyvtár nevet.
1985-től a Budavári Palotába költözött.
Nemzeti Könyvtárként működik.

Nemzeti könyvtár feladata:

Gyűjt:

  • Minden magyar nyomdából kikerülő dokumentumot (köteles példány)
  • Külföldön megjelent magyar nyelvű anyagokat,
  • Mo-ról szóló legfontosabb dokumentumokat bármilyen nyelven.

 

 Könyvtár fogalma

Olyan információs központ, amely a nyilvánosságra szánt, rögzített
információk összegyűjtését, tárolását, rendszerezését, visszakereshetőségét

és hozzáférhetőségét biztosítja.
Mára kibővült a feladatköre az elektronikus (digitális) könyvtári szolgáltatással. 

 

Könyvtári szolgáltatások 

Kölcsönzés, előjegyzés,

olvasótermi szolgáltatás,

referensszolgáltatás (tartalmi ismertetés, kivonat készítés
a művekről)

bibliográfia készítése (Különböző írásos és nem írásos
anyagokról bizonyos szempontok szerinti jegyzék készítése.)

témafigyelés,

másolatkészítés,

zenehallgatás, videó,

CD-ROM-ok, DVD-k használata,

internet használat, adatbázisok használata.

  

A magyar könyvtári rendszer felépítésének ismertetése

 

A könyvtárak típusai

 

I. Nyilvános könyvtárak 
mindenki látogathatja, és igénybe veheti szolgáltatásait.

 

1. Általános gyűjtőkörű könyvtárak
gyűjtőkörük minden témakörbe tartozó dokumentumra kiterjed.

 

1.1.Nemzeti könyvtár

E feladatokat az Országos Széchenyi könyvtár végzi.
Feladata az adott nemzet területén, annak nyelvén és arról a
nemzetről szóló összes dokumentum gyűjtése.
Kötelespéldány joggal rendelkezik (az a jog, hogy a
Magyarországon megjelenő összes kiadványból ingyenes példányokat kap, melyet
szétoszt, illetve 2 példányt megőriz. (Könyvből 6 pld, periodikából 12-18 pld.)
Nemzeti Bibliográfiát készít a következő dokumentumokról:
könyvek, hanglemezek, zeneművek, térképek és időszaki kiadványok.
Tudományos és szakkönyvtári feladatokat is ellát.
Csak helyben olvasást biztosít.

 

1.2.Közművelődési könyvtár

A lakosság művelődési és szórakozási igényeit elégítik ki. A
megyei, városi és a községi könyvtárak tartoznak ide.
A Fővárosban a Szabó
Ervin Könyvtár-hálózat is ilyen.
Általános gyűjtőkörű, nyomtatott és nem nyomtatott
dokumentumokat is gyűjt.

 

2. Tudományos és szakkönyvtárak
Gyűjtőkörük egy-egy tudományterületre terjed ki,
annak szakirodalmi és információs igényeit elégítik ki.
Pl. Műszaki könyvtár, mezőgazdasági könyvtár, pedagógiai könyvtár.

  

II. Korlátozottan nyilvános könyvtárak
csak bizonyos körbe tartozó személyek részére nyilvános

 

1. Felsőoktatási könyvtár
Feladata: az adott oktatási intézmény oktató-nevelő munkájának
és tudományos tevékenységének kiszolgálása. Az adott intézmény hallgatói és
oktatói használhatják.
Egy intézményen belül rendszert alkotnak. A rendszer alkotói: központi-, kari-, intézeti-, tanszéki
könyvtárak.
Pl. Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára

 

2. Iskolai könyvtár
Feladata: az adott intézményen belül az oktatáshoz-neveléshez
szükséges dokumentumok biztosítása. Az iskola tanulói, tanárai és dolgozói
használhatják.

 

3. Magángyűjtemények, egyházi könyvtárak
Sok esetben értékes, muzeális gyűjteménnyel. Megfelelő
engedéllyel látogathatók csak. (Pl. Pannonhalmi Apátság könyvtára.)

 

Könyvtári hálózat

A könyvtárak különböző típusai rendszert alkotnak. Könyvtári
hálózat
ba az azonos fenntartójú vagy hasonló feladatkörű könyvtárak

tömörülnek. Hálózatot alkotnak a közművelődési könyvtárak megyénként, illetve a
fővárosban; az iskolai könyvtárak megyénként; a felsőoktatási könyvtárak
intézményenként; a szakkönyvtárak tudományterületenként. A könyvtári rendszer
lényege, hogy bármelyik könyvtárból elérhető a könyvtári hálózat összes
szolgáltatása az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül. A hálózat
tagjait információs csatornák kötik össze, amelyek lehetővé teszik az igények,
információk közvetítését a könyvtárak között.

  

A könyvtár funkcionális terei, eligazodás a könyvtárban

Szabadpolcos rendszer – szépirodalmi művek, ismeretközlő irodalom.

Olvasóterem – kézikönyvek, folyóiratok

Multimédia övezet – videotéka, CD-, DVD-tár, fonotéka, fénymásolók.

Számítógépes terület,

Katalógusok,

Kölcsönzőhely.

 

A könyvtárak állományát szabadpolcon, illetve zárt raktárakban helyezik el.

Szabadpolc
A könyvtári anyag szabadon hozzáférhető (pl. saját iskolánkban, a városi
könyvtárban).

A dokumentumok elrendezésekor szétválogatják a dokumentumokat tartalmuk
és funkciójuk szerint.

A szépirodalmat betűrendben, az ismeretközlő irodalmat és a segédkönyveket
(kézikönyveket)
szakrendben helyezik el.

A könyvtári betűrend kialakításakor a szerző nevét, (szerző hiányában,
illetve 3-nál több szerző esetén a könyv címét) veszik alapul.
Ennek kezdő betűje alapján alakítják ki az ABC rendet. Az ABC megfelelő
betűjéhez egy számot is kapcsolnak, amely az azonos betűjellel ellátott
művek sorában elfoglalt helyét mutatja meg.
Az így kapott szám az un. Cutter-szám, amely nevét kitalálójáról Cutterről kapta.
A Cutter
szám a könyvek gerincére kerül, és megmutatja a könyvnek a
gyűjteményben
elfoglalt helyét. Pl. K 42 = Kertész Imre.

A könyvtári szakrend kialakításakor a dokumentum a
Cutter-szám fölé egy háromjegyű raktári jelet is kap. Ez biztosítja, hogy a
dokumentum mindig ugyanazon a helyen legyen megtalálható.

A szakrendi jel alapja az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás),
amely a dokumentumokat tartalmuk szerint tíz fő csoportba sorolja. Minden
főcsoport 10 osztályra, és minden osztály 10 alosztályra tagolódik. Így egy
háromjegyű számmal elég pontosan meghatározható egy mű szakrendi hovatartozása.

Főcsoportok 

0 általános művek

1 filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika

2 vallás

3 társadalomtudományok

4 üres

5 természettudományok

6 alkalmazott tudományok

7 művészetek, sport

8 nyelv-, és irodalomtudomány

9 földrajz, életrajz,történelem

A főcsoportok alcsoportokra tagolódnak, és együttesen egy
hierarchikus rendszert alkotnak.

 

Zárt raktári rendszer
Az olvasók a zárt raktárba nem mehetnek be, a katalógus és a könyvtáros
közvetítésével juthatnak hozzá a dokumentumokhoz (pl. OSZK). A zárt raktárakban
az elrendezés mechanikus: a könyvtárba érkezés sorrendjében kerülnek a polcra a
könyvek, esetleg méret szerint.

Sok esetben a ritkábban használt, vagy védettebb állomány kerül a raktárba.

  

A hagyományos könyvtárak
elektronikus szolgáltatásai

 

Offline digitális szolgáltatás

Digitális adathordozón (CD, DVD, merevlemez) meglévő
dokumentumok rendelkezésre bocsájtása egy adott könyvtárban. 
Ezek lehetnek adatbázisok, lexikonok,
szótárak, e-könyvek stb.

 

Online digitális szolgáltatás (távolról igénybe vehető)

Számítógépes katalógusok (OPAC=
Oline Public Access Catalogue rövidítése.)

Távoli könyvtárak elektronikus katalógusaiban kereshetünk.
Interneten keresztül bárki számára nyilvánosan,
általában ingyenesen hozzáférhető.
Ugyanahhoz az információhoz egyszerre többen
is hozzáférhetnek.
Térben és időben korlátlanul használható.
Megnézhetjük,
hogy egy adott dokumentum megtalálható-e egy adott
könyvtárban, illetve mely
könyvtárban található meg.
Olvasni nem tudjuk. (virtuáis könyvtár).

 

Nézd meg és használd a következő web helyeket!

 http://mokka.hu - Magyar Országos Közös Katalógus

 http://www.szikla.net
Kisebb közművelődési és iskolai könyvtárak által használt integrált könyvtári
rendszer kereső felülete.

 

http://sziren.com   -  Szirén Központi Lelőhely Adatbázis.
Kisebb közművelődési és iskolai könyvtárak által használt integrált könyvtári
rendszer kereső felülete.

 http://budaorskonyvtar.hu  Budaörsi Városi Könyvtár.

 www.illyeskonyvtar.blog.hu
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI könyvtár oldala, ahol elérhető az online
katalógus.

 

Elektronikus könyvtár

Olyan könyvtár, amely digitalizált formában gyűjti a dokumentumokat,
és interneten keresztül az olvasók rendelkezésére bocsájtja. Az
elektronikus könyvtár digitalizált anyagát a szolgáltató szerverek tárolják,
amely hálózatról közvetlenül elérhető.

 Ilyenek pl.

 

Magyar Elektronikus Könyvtár

www.mek.oszk.hu/

A szolgáltatás 1995 elején indult. A könyvtár gyűjtőköre: magyar
nyelvű vagy közép-európai vonatkozású tudományos, oktatási és kulturális
célokra használható dokumentumok.

Dokumentumtípus szerint: könyv, előadás, tanulmány, térkép.

A dokumentumok téma szerint rendezése: természettudományok,
műszaki tudományok, társadalomtudományok, humán terület, kultúra,
irodalom, kézikönyvek, egyéb műfajok.

2001-től az OSZK keretein belül működik.

 

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)

www.pim.hu

A Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján érhető el. Kortárs szerzők életrajzai,
képeik, műveik találhatók a felületen.  A weblap bal oldalán Önálló honlapjaink
címszóra kattintva található meg, ahol abc rendben láthatók a szerzők.

Három célt valósít meg. Egyrészt, az Akadémia fenntartásával
a kulturális kormányzat folyamatos anyagi támogatást nyújt a DIA-tagok, vagyis
a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára írói tevékenységük folytatásához.
Másrészt, a tagok számára fizetett felhasználási díj fejében,
teljes életművükből online elérhető digitális könyvtár épül. 
 Harmadik cél a kortárs magyar irodalom népszerűsítése,
értékeinek megőrzése, átmentése a digitális korba.

A Digitális Irodalmi Akadémia 1998 tavaszán jött létre.

 

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)

www.epa.oszk.hu

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a
Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a
magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű
nyilvántartását, illetve egyes folyóiratok archiválását végzi.

A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az
elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető
katalógusa.

Kereshetünk a periodika címe alapján, böngészhetünk tudományterületenként.
Általában közvetlenül olvashatók a cikkek.

 

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékének adatbázisa
(MATARKA)

www.matarka.hu.

Általában csak a lelőhely található meg, de esetenként
a cikk is olvasható.

 

Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa
(HUMANUS)

www.oszk.hu/humanus

 

EPA + HUMANUS + MATARKA közös kereső

http://ehm.ek.szte.hu

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

www.nava.hu

A televízió- és rádiós műsorok nemzeti kötelespéldány archívuma,
amely az M1, M2, Duna Televízió, RTL Klub és TV2, valamint
a 3 közszolgálati rádiócsatorna műsorait gyűjti, katalogizálja és
hozzáférhetővé teszi. 

A bejegyzés trackback címe:

https://illyeskonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr614474647